cung cấp vật tư thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác vệ sinh môi trường như xe thu gom rác thải, thùng thu chứa các loại, nhà vệ sinh lưu động, chổi xe quét hút rác hè phố, thiết bị tưới rửa đường…